Компанија Ратко Митровић а. д.

Извештај о битном догађају
"Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о разрешењу председника Скупштине акционара
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о разрешењу чланова надзорног одбора
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о именовању председника Скупштине акционара
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о именовању чланова надзорног одбора
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о стављању ван снаге одлука донетих на поновљеној XXV редовној седници Скупштине акционара
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о усвајању Статута и оснивачког акта
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о избору друштва за ревизију
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Одлука о предлогу за стечај са УППР-ом
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Обједињени дневни ред ванредне Скупштине
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Формулар за гласање у одсуству ванредне Скупштине
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Формулар за пуномоћје ванредне Скупштине
Компаније."Ратко Митровић" а.д.

 
Позив за ванредну Скупштину акционара
Компаније. "Ратко Митровић" а.д.

 
Материјал за XXIV редовну седницу
Скупштине акционара Компаније "Ратко Митровић" а.д.

 
Записник о раду XXIV редовне седнице Скупштине акционара
Компаније "Ратко Митровић" а.д. Београд одржане дана 27.09.2015. год.

 
Записник о раду XXIV поновљене редовне седнице Скупштине акционара
Компаније "Ратко Митровић" а.д. Београд одржане дана 17.10.2015. год.

 
Материјал за XXV редовну седницу
Скупштине акционара Компаније "Ратко Митровић" а.д.

 
642-SA-2 Одлука о именовању записничара
 
642-SA-3 Одлука о избору председника Скупштине акционара
 
642-SA-4 Одлука о усвајању оснивачког акта Компаније
 
642-SA-5 Одлука о усвајању статута Компаније
 
642-SA-6 Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
 
642-SA-7 Одлука о усвајању финансијског извештаја
и Извештаја Компаније за 2011. годину

 
642-SA-7а Закључак о давању претходне сагласности и налога
Надзорном одбору Компаније о предузимању мера и активности
на решавању проблема актуелне финансијске ситуације у Компанији

 
642-SA-8 Одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја
Компаније за 2011. годину

 
642-SA-9 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора по финансијском
и консолидованом финансијском извештају за 2011. годину

 
642-SA-10 Одлука о нераспоређивању нето добити Компаније
по завршном рачуну за 2011. годину

 
642-SA-11 Одлука о усвајању Извештаја о раду интерног ревизора
 
642-SA-12 Одлука о усвајању Извештаја Управног одбора Компаније
 
642-SA-13а Одлука о разрешавању чланова Управног одбора Компаније
 
642-SA-13b Одлука о разрешавању интерног ревизора
 
642-SA-13c Одлука о избору чланова Надзорног одбора Компаније
 
642-SA-14а Одлука о давању претходне сагласности на закључење уговора
о накнадама за рад чланова Надзорног одбора Компаније

 
642-SA-14b Одлука о накнадам члановима Надзорног одбора
 
642-SA-15 Одлука о наименовању члана Комисије за ревизију
 


 
Одлука о измени и допуни одлуке Управног одбора Компаније број 512/2
од 28. 05. 2012. године о сазивању XXI редовне седнице Скупштине акционара

 
Позив за XXI редовну Скупштину акционара
Компаније "Ратко Митровић" а.д.

 
Претходни поступак
- Отварање XXI седнице Скупштине акционара
и именовање чланова радних тела,
- Верификација присутних акционара

 
Тачка 1
Избор председника Скупштине акционара Компаније "Ратко Митровић" а.д.

 
Тачка 2
- Одлука о организовању Компаније "Ратко Митровић" а.д.
- Оснивачки акт

 
Тачка 3
Усвајање Статута Компаније "Ратко Митровић" а.д.

 
Тачка 4
Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Компаније

 
Тачка 5
Усвајање годишњег финансијског извештаја
и извештаја о пословању Компаније за 2011 год.

 
Тачка 6
Усвајање годишњег консолидованог финансијског извештаја за 2011 год.

 
Тачка 7
Усвајање извештаја ревизора за ревизију финансијског
и консолидованог финансијског извештаја за 2011 год.

 
Тачка 8
Одлука о нераспоређивању остварене добити
по завршном рачуну за 2011 год.

 
Тачка 9
Извештај о раду интерног ревизора Компаније

 
Тачка 10
Извештај о раду Управног одбора Компаније за јун - јул 2012 год.

 
Тачка 11
- Разрешење чланова Управног одбора Компаније
- Разрешење интерног ревизора Компаније
- Именовање чланова Надзорног одбора Компаније "Ратко Митровић" а.д.

 
Тачка 12
Уговори о накнадама за рад чланова надзорног одбора Компаније "Ратко Митровић" а.д.

 
Тачка 13
Избор члана комисије за ревизију

 
Пуномоћје и гласачки лист за гласање у одсуству
 
Датум оглашавања
 


 


   

“26. 07. 2011. - ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ХХ. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА”
 

Документ ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ХХ. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА можете преузети / штампати овде: ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ХХ. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА PDF


alt : izvestaj_odrzanoj_20_skupstini.pdf

“26. 07. 2011. - Извештај о сазивању поновљене XX. редовне скупштине акционара”

Документ сазивања поновљене 20.-те редовне скупштине акционара можете преузети / штампати овде: Сазивање поновљене ХХ. скупштине PDF


alt : ponovljena_20_skupstina.pdf

“26. 07. 2011. - Извештај о одлагању XX. редовне скупштине акционара”

Документ одлагања 20.-те редовне скупштине акционара можете преузети / штампати овде: ОДЛАГАЊЕ PDF


alt : odlaganje_skupstine.pdf

“30. 05. 2011. - Скупштина акционара и предлози за одлучивање”

- Одлука о сазивању 20. редовне Скупштине акционара Kомпаније са предлозима за одлучивање и огледним примерком пуномоћја:

Документ за сазивање 20.-те редовне скупштине акционара можете преузети / штампати овде: СКУПШТИНА PDF


alt : skupstina.pdf

“Примерак пуномоћја”

 

Примерак пуномоћја можете преузети / штампати овде: ПУНОМОЋЈЕ PDF

alt : punomocje.pdf